YSGOL PEN-Y-BRYN
& YSGOL ABERCASEG

Home > News

News


Taith Melin Llynon (Welsh only)

31.10.2022

Bu plant Blwyddyn 1 a 2 yn ffodus iawn yn ddiweddar wrth iddynt fynd ar drip i Melin Llynon. 

Cafwyd eistedd...

Parti'r Ysbrydion (Welsh only)

31.10.2022

Roedd hi'n ddiwrnod dychrynllyd yn Abercaseg Hydref y 27ain. Diolch i bawb am fynd i ymdrech arbennig ar gyfer ein...

Diwrnod Su'Mae (Welsh only)

31.10.2022

(Welsh only)

Roedd yr ysgol yn fôr o goch, gwyn a gwyrdd ar Hydref y 14eg wrth i ni ddathlu Diwrnod...

Wythnos 3 P (Welsh only)

31.10.2022

Profiadau, Pwerau Dysgu a’r Pedwar Diben

Ymweliad Llyfrgell (Welsh only)

31.10.2022

Darllen, darllen, a mwy o ddarllen- dyna yw ein nod ni ym Mhenybryn. Felly pa ffordd well i annog hyn...

Glan Llyn (Welsh only)

31.10.2022

Heidiodd llond bws o ddisgyblion blwyddyn 5 i wersyll yr Urdd Glan-llyn ddiwedd mis Medi i fwynhau’r holl weithgareddau sydd...

Gweledigaeth yr Ysgol gyda Mr Ed Holden (Welsh only)

14.10.2022

Yn dilyn llwyddiant ein ffilm cyflwyno Cwricwlwm i Gymru, y cam nesaf oedd creu gweledigaeth i’n hysgol

Gwersi Cerdd gyda Mr T (Welsh only)

13.10.2022

Rydym wrth ein boddau croesawu Mr Geth Thomas (naci dim ein pennaeth) neu Mr T fel y’i gelwid gan y...

Plant Blwyddyn 5 yn ymweld â Glan-llyn

Ymweliad Blwyddyn 5 â Glan-llyn, Y Bala (Welsh only)

13.10.2022

Wythnos yn ddiweddarach bu disgyblion Blwyddyn 5 yn anturio am dridiau yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn

Plant blwyddyn 6 yn ymweld yr Senedd

Ymweliad Blwyddyn 6 a Chaerdydd (Welsh only)

12.10.2022

Wel am dridiau anhygoel a gafodd blwyddyn 6 yng Nghaerdydd, a pha ffordd well o gychwyn blwyddyn newydd sbon na...

Kariad y Clown

Pawb a’i deimlad (Welsh only)

11.10.2022

Cafodd plant Blwyddyn 2 modd i fyw wrth wrando ar gyflwyniad hud a lledrith llesiant gan Kariad y Clown

Croeso! (Welsh only)

10.10.2022

Croesawn deulu bach newydd o wynebau yn y Meithrin ac ambell un i’r Derbyn sydd hefo ni drwy’r dydd

 

Ffarwelio (Welsh only)

28.06.2022

Ymysg ffarwelio â disgyblion Blwyddyn 2 a Blwyddyn 6 eleni, rydym hefyd yn ffarwelio ac yn dymuno’n dda i aelodau...

Cit Chwaraeon newydd! (Welsh only)

28.06.2022

Diolch yn fawr iawn i gwmni ‘Welsh Slate’ sef rhan o’r Breedon Group am noddi cit chwaraeon newydd sbon ar...

Mabolgampau (Welsh only)

28.06.2022

Braf oedd gallu croesawu rhieni a theuluoedd atom i fwynhau dau ddiwrnod o fabolgampau ar dir Abercaseg ac Ysgol Dyffryn...

Teithiau Addysgol (Welsh only)

28.06.2022

Ymysg nifer o ymweliadau addysgol eraill, cafodd plant Abercaseg diwrnod i’w gofio wrth deithio dros y bont i Fferm y...

Mr Phormula (Welsh only)

28.06.2022

Braf iawn oedd croesawu'r rapiwr o fri, Ed Holden neu Mr Phormula i ddiddanu a chreu gweithdai cyfansoddi efo plant...

Nofio (Welsh only)

28.06.2022

Rydym wedi rhoi pwyslais mawr ar ddatblygu sgiliau nofio plant o flwyddyn 2 – 6 ers i’r pyllau nofio ail-agor...

Criced (Welsh only)

28.06.2022

Aeth ugain o blant blwyddyn 6 i ŵyl Griced yng nghaeau’r clwb lleol yn ddiweddar.

Bethesda’r Dyfodol (Welsh only)

28.06.2022

Fel rhan o’u gwaith thema aeth Bl3 a 4 ar daith o amgylch yr ardal leol er mwyn adnabod y...

Twm Siôn Cati (Welsh only)

28.06.2022

Heidiodd holl blant Ysgol Penybryn i theatr Pontio yn lled ddiweddar  i weld cynhyrchiad gan gwmni Yr Arad Goch am...

Ffilm Cyflwyno Cwricwlwm i Gymru (Welsh only)

28.06.2022

Mae hi’n gyfnod cyffrous ym myd addysg yng Nghymru gyda dyfodiad CIG mewn grym yn swyddogol ym mis Medi 2022.