YSGOL PEN-Y-BRYN
& YSGOL ABERCASEG

Home > News > Newyddion Tachwedd 2023 (Welsh Only)

Newyddion Tachwedd 2023 (Welsh Only)


Plant Mewn Angen
Braf oedd gweld pawb yn eu dillad eu hunain neu wedi gwisgo fyny ar gyfer diwrnod Plant Mewn Angen.  A diolch hefyd i griw blwyddyn 2 am wasanaeth arbennig yn egluro ychydig mwy am yr elusen a phwy mae’r elusen yn ei helpu.

Ffair Nadolig.
Cynhaliwyd Ffair Nadolig llwyddiannus dros ben gan gyfeillion yr ysgol yn ddiweddar.  Roedd Neuadd Ogwen yn fwrlwm o brysurdeb llawn amrywiaeth o stondinau, crefftau gan y plant, tombola enfys, cwmnïau lleol ac yn bwysicach fyth y dyn ei hun - Siôn Corn!  Diolch i’r cyfeillion am drefnu a diolch i bawb am gefnogi.

Casglu sbwriel
Bu plant Ysgol Abercaseg ac Ysgol Pen-y-bryn yn brysur iawn yn ddiweddar yn helpu, Anna o Bartneriaeth Ogwen, Chris o 'Gwyrdd Ni' a Morgan Swyddog Cynnal Ogwen i gasglu sbwriel o amgylch yr ardal.  Cafodd pob dosbarth gyfle i gasglu sbwriel a hefyd i gael sgwrs am bwysigrwydd peidio â llygru a’r effaith mae hyn yn cael ar ein hamgylchedd a bywyd gwyllt. Da iawn pawb am weithio mor galed yn tacluso’n hardal ni.

Dreigiau’r Dyffryn
Mae’r criw cyntaf o blant wedi cael bod yng Nghampfa Dreigiau’r Dyffryn yn mwynhau ar yr holl offer arbenigol.  Cafodd y plant modd i fyw a phawb wedi blino’n lan ar y ffordd yn ôl i’r ysgol.  Braf hefyd oedd cael llogi a gwneud defnydd o Fws Ogwen.  Gan fod y plant wedi cael gymaint o hwyl mae’r ysgol wedi trefnu bod gweddill dosbarthiadau Abercaseg yn cael mynd yn eu tro. Diolch i Sophie Pipe oDreigiau’r Dyffryn a Phartneriaeth Ogwen am gludo’r hen blantos i Goed y Parc!

Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen
Da iawn i bawb a fu’n cystadlu yn Eisteddfod Dyffryn Ogwen.  Roedd holl blant y ddwy ysgol wedi bod yn brysur yn arlunio, gwneud gwaith llaw a rhai o ddisgyblion Pen-y-bryn wedi mentro efo’u llawysgrifen! Yn wir, cafodd sawl un wobr haeddiannol ar y llwyfan gan gynnwys yr unawdwyr a pharti llefaru a’r côr o Ysgol Pen-y-bryn.  Da iawn chi, mae holl staff Abercaseg a Phen-y-bryn yn hynod o falch i bob un wan jac ohonoch! Diolch hefyd i’r staff amryddawn sydd yn y ddwy ysgol am eich hyfforddi.
Clefyd Siwgr
Bu disgyblion Ysgol Pen-y-bryn yn gwisgo glas er mwyn codi ymwybyddiaeth at Glefyd Siwgr. Diolch i ddwy eneth ddewr iawn, Evangaline ac Ayla o Flwyddyn 4 a 5, am gyflwyno stôr o wybodaeth i weddill yr ysgol a son am eu profiadau hwy o fyw â’r cyflwr.

Pêl-droed
Cafodd tîm pêl-droed merched Ysgol Pen-y-bryn a thîm y bechgyn y fraint o groesawu dau dîm o Ysgol Tregarth ar bnawn braf ym Mhlas Ffrancon. Braf oedd cael cymysgu a gwneud ffrindiau newydd. Mae tîm y bechgyn yn gobeithio efelychu llwyddiant y merched yng nghystadleuaeth yr Urdd ar y 1af o Ragfyr….Edrychwn ymlaen at ddarllen yr hanes yn rhifyn nesaf y Llais!

Noson Ffilm
Braf oedd gweld llond neuadd o blant yn mwynhau noson ‘pictiwrs’ yn Abercaseg. Yr hen ffefryn Disney ‘Toy Story’ oedd yn eu diddanu, heb anghofio diod a phop-corn wrth gwrs! Yn dilyn llwyddiant y noson, mae Ysgol Abercaseg yn dymuno cynnal nosweithiau tebyg yn fisol.

Bocsys Esgidiau T4U

Yn dilyn llwyddiant casglu bocsys sgidiau'r llynedd, roedd disgyblion y ddwy ysgol yn awyddus i gefnogi’r apêl i unwaith eto eleni drwy greu bocsys yn llawn anrhegion ar gyfer plant llai ffodus. Casglwyd nifer sylweddol o focsys o’r ddwy ysgol yn barod I’w hanfon I Ddwyrain Ewrop. Diolch i’r holl rieni am eich cefnogaeth.

Profedigaeth
Anfonwn ein cydymdeimlad dwysaf at Miss Ffion Jones, Ysgol Penybryn, a’r teulu oll ar golli ei brawd. Hefyd i Mrs Catrin Jones, Ysgol Abercaseg ar golli ei thad yng nghyfraith. Mae ein meddyliau gyda'r teuluoedd ar yr adeg anodd hon.

Dymunwn Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda i holl ddarllenwyr Llais Ogwan, cadwch olwg yn y rhifyn nesaf o’r Llais am holl hanesion, anturiaethau a dathliadau'r Ŵyl o’r  ddwy ysgol!